Privacybeleid Bullseye Design

Bullseye Design is een bedrijf dat voor klanten kleinschalige webprojecten oplevert, waarbij het verwerken van gegevens voornamelijk gebaseerd is op de aanvraag van offertes of het verwerken van klant(aan)vragen. In sommige gevallen verkiezen wij -of een klant- ervoor gegevens van derden te plaatsen voor de verwerking van gegevens.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van bezoekers/aanvragers. Wij verwerken de gegevens dan ook zo zorgvuldig en veilig mogelijk. Daarbij volgen wij de eisen welke gesteld worden door de wetgeving op privacy.

 • We vermelden welke gegevens we verwerken. Dit vindt u terug in deze privacy verklaring.
 • We verzamelen enkel gegevens welke van toepassing zijn op de interactie die we met u hebben als klant.
 • Daar waar nodig vragen we u eerst toestemming voordat we gegevens zullen verwerken.
 • We zullen gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij uw verzoek er toe leidt dat derde partijen noodzakelijk zijn voor de levering of uitvoering van de door u aangevraagde dienst. Uitzondering hierop zijn gegevens die worden opgevraagd op basis van wettelijke verplichting (denk aan politie/justitie).
 • Wij zullen waar mogelijk passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.
 • Indien het nodig is uw gegevens door te geven aan derde partijen dan zullen wij van deze partijen dezelfde omgang met gegevens eisen.
 • We respecteren het recht van de gebruiker om gegevens te corrigeren, te verwijderen, of op te vragen ter inzage.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons op nemen via de contactgegevens zoals te vinden op deze site. 

Verstrekking aan derde partijen

Door u verstrekte gegevens geven wij enkel door aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de levering van diensten die door u zijn aangevraagd of besteld. Dit zijn bij ons bijvoorbeeld voornamelijk hostingbedrijven waar u zelf klant van bent, of middels ons een relatie mee heeft. Dit kunnen ook relaties zijn zoals drukwerk- en postbedrijven voor het laten drukken en afleveren van drukwerk/promotiematerialen.

Wanneer wij deze gegevens verstrekken, dan zullen wij deze partijen vragen om een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van uw gegevens, en controleren middels hun eigen privacystatements hoe zij met deze gegevens omgaan. Daarbij zullen we geen overeenkomst aangaan waarbij bedrijven gegevens langer bewaren dan nodig is voor de betreffende dienstverlening.

We verstrekken gegevens verder enkel aan partijen zodra dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Hierbij kunt u denken aan gegevens die door justitie worden opgevraagd op basis van lopende onderzoeken waarin wij verplicht worden gegevens af te staan.

Welke gegevens kunnen we verwerken?

Bezoekers of klanten van Bullseye Design laten bij bezoek of gebruik van onze diensten persoonlijke gegevens achter. Dat zijn doorgaans aanvragen door bezoekers, of klanten waarvan wij contactgegevens noteren of waarvan wij tijdelijk hostinggegevens ontvangen om diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast slaan wij, ter backup van klantprojecten, gegevens op welke persoonlijke gegevens van derden kunnen bevatten die zijn ingediend bij onze klanten.

Hieronder vindt u een lijst met gegevens waarvan het mogelijk is dat wij ze voor u of klanten verwerken. In de regel verwerkt Bullseye Design geen gevoelige informatie die verder reikt dan contactgegevens of gegevens die van toepassing zijn op aanvragen of diensten bij ons of bij klanten.

Bullseye Design verwerkt nooit medische gegevens, of gegevens die gebruikt worden voor het afhandelen van betalingsverkeer, tenzij dit als doel heeft het afrekenen van onze eigen producten.

We zetten hieronder de meest gebruikte op een rij:
 • naam
 • e-mailadres
 • gebruikersnaam
 • woonadres
 • postadres
 • postcode en woonplaats
 • primair telefoonnummer
 • secundair telefoonnummer
 • KVK inschrijvingsnummer
 • BTW nummer
 • beschrijvingen bij uw aanvragen
 • IP adressen voor bugfixing en voorkomen van malafide praktijken

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden. Dit is afhankelijk van welke diensten u afneemt of welke vorm van relatie we met u onderhouden.

 • Om u de mogelijkheid te geven om onze diensten af te nemen.
 • Om contact met u te onderhouden over onze dienstverlening.
 • Om betalingen met u af te ronden.
 • Om een vraag of klacht van u te verwerken.
 • Om een verzoek tot dienstverlening uit te voeren.
 • Om een beeld te geven van onze interne ontwikkelingen / klantstatus / verhoudingen.
 • Om u te informeren over onze dienstverlening, over mogelijkheden of over wijzigingen.
 • Om u te benaderen indien wij merken dat u onze algemene voorwaarden / huisregels overtreedt.
 • Om verbeteringen door te voeren op onze producten, dienstverlening en draaiende websites.

Profilering

Bullseye Design onderhoudt op het moment geen actieve profilering van bezoekers of klanten, behoudens op het gebied van diensten en projecten die onder naam van eenzelfde klant worden uitgevoerd.

Uitzondering hierop kan zijn als bemerkt wordt dat technische fraude of aanvallen wordt / worden gepleegd van enige aard: het kan dan mogelijk zijn dat wij overgaan tot het profileren van IP adressen en gegevens met als doel het oplossen, beveiligen of aanscherpen van onze (technische) diensten om problemen voor klanten of Bullseye Design in de toekomst uit te sluiten.

Gebruik van Cookies

Bulseye Design onderhoudt op haar website enkel de mogelijkheid tot cookies die het volgende tot doel hebben:
 • Het analyseren van gegevens, bijvoorbeeld door middel van Google Analytics (momenteel niet actief).
 • Cookies ter technische ondersteuning van beheer door gebruikers / klanten, indien dit de werking van de website of klantwebsites bevordert (denk aan inlogomgevingen / panels / weergaves).

Momenteel heeft Bullseye Design geen cookies die actief effect hebben op uw bezoek of vallen onder de Telecomwet.

Voor cookies die actief zijn op sites van klanten verwijzen wij graag naar de desbetreffende website / klant in hoe zij omgaan met cookies en welke zij actief plaatsen.

Links naar websites van derden

De privacy verklaring van Bullseye Design is niet geldig voor externe websites welke u bezoekt als gevolg van het klikken op een link binnen de diensten of websites van Bullseye Design. Bullseye Design kan de werking, veiligheid of omgang met uw persoonlijke gegevens op geen enkele wijze garanderen.

Indien u een externe website bezoekt, en twijfelt over de omgang met uw gegevens, raadpleeg dan eerst de privacy verklaring en disclaimers van de desbetreffende website voor u verder gaat met uw sitebezoek.

Website bezoek door minderjarigen

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen minderjarige bezoekers van websites altijd onder toezicht te staan van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Hoewel Bullseye Design te allen tijde zal voorkomen dat ongeschikte inhoud voor minderjarigen gepubliceerd wordt op een van haar eigen sites, willen wij u hier toch op wijzen.

Beveiliging en opslag van gegevens

Bullseye Design zal te allen tijde trachten uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en beveiligd op te slaan en zal daarbij passende maatregelen nemen. Medewerkers en klanten van Bullseye Design hebben enkel toegang tot gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van werkzaamheden die betrekking hebben op de gegevens. Daarnaast maken we gebruik van afgeschermde omgevingen waar enkel toegang toe wordt gegeven indien strict noodzakelijk. Wij zullen te allen tijde waakzaam zijn in beveiligingsontwikkelingen en onze dienstverlening hier op aanpassen waar mogelijk.

 • Voor klanten stellen wij het in 2018 verplicht om gegevens die worden ingevoerd enkel aan te bieden via met https beveiligde verbindingen. Gegevens ontvangen via sites uitgebracht door Bullseye Design zelf zullen altijd via https verbindingen verwerkt worden.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU, dus vallen uw gegevens onder EU wetgeving.
 • Bullseye Design slaat expliciet geen gegevens, ontvangen via diensten geleverd door Bullseye Design, op buiten de EU.
 • Bullseye Design slaat haar gegevens op op online productieservers, en op lokale online/offline backup servers.
 • Indien klanten van Bullseye Design gegevens ontvangen of versturen via ingebouwde opties van sociale netwerken zoals facebook, dan dienen zij u daarover te informeren via hun eigen privacy verklaring, en dienen ze melding te maken in welk land of welk continent uw gegevens worden verwerkt. Op basis hiervan kan het zijn dat uw gegevens onder wetgeving buiten de EU vallen.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Deze termijn wordt bepaald door de verzoeken en gegevens die worden verstrekt, of op basis van dienstverlening welke wordt afgenomen.

Gegevens ontvangen via contact of website waar een overeenkomst uit voortkomt
Bullseye Design slaat gegevens die we ontvangen hebben via de website op in haar eigen CRM systeem. Indien u een overeenkomst bent aangegaan met Bullseye Design, of diensten heeft afgenomen van Bullseye Design, dan zullen wij deze gegevens, indien u geen actieve klant meer bent van Bullseye Design, maximaal opslaan voor de duur van 7 jaar (de wettelijke administratieve bewaartermijn belastinginzage/belastingdienst).

Deze duur kan langer zijn indien klanten nog actief gebruik maken van diensten van Bullseye Design: dit doen wij voor klanttevredenheid, zodat klanten altijd met terugwerkende kracht materialen uit eerdere periodes op kunnen vragen indien wij deze nog bezitten (denk aan eerder portfoliomateriaal / logomaterialen / etc.).

Gegevens ontvangen via contact of website die geen overeenkomst tot stand brengen
Ook hiervan kan Bullseye Design gegevens opslaan in haar eigen CRM omgeving. Indien dit niet tot een overeenkomst heeft geleid, of enkel een vraag is door derden, dan zullen we deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is. De termijn die wij hiervoor per contact hanteren is een reële inschatting gebaseerd op algemene ervaring met contacten die na verloop van tijd alsnog accoord gaan met een overeenkomst.

Gegevensverwerking door onze klanten

Voor klanten kan het zijn dat wij, aanvullend op gegevens in de eerder genoemde paragraaf, de volgende aanvullende gegevens verwerken:
 • CV
 • functieomschrijving
 • informatie die wordt ingevuld in een tekstveld, waarbij u meerdere soorten informatie kunt plaatsen (denk aan opmerkingen)
 • leeftijd
 • geslacht
 • interesses
 • branche

Bullseye Design verwerkt deze gegevens enkel ter digitale verstrekking aan de klant (middels formulieren op hun websites), en bij het maken van backups. Deze backups hebben enkel ter doel het veilig houden van klantgegevens en de werking van hun site/dienst, of het herstellen van gegevens bij calamiteiten. Geen van onze medewerkers zal deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden.

Hoe onze klanten na ontvangst van deze data omgaan met deze gegevens kunt u inzien in de privacy verklaring en omgang gebruikersgegevens bij de desbetreffende klant. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk, wij hebben geen inzage of zeggenschap in hoe klanten buiten onze websitediensten omgaan met deze gegevens, of hoe zij gegevens vergaren die op andere wijze worden doorgegeven. Hierbij kunt u denken aan dat u middels een contactformulier contact opneemt met de klant, en dat onze klant gegevens noteert in zijn eigen gegevensadministratie.

Verzoek tot inzage of wijziging van gegevens

Bullseye Design is wettelijk verplicht uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens in behandeling te nemen. Dat zullen wij ook met zorg doen.

Indien u een verzoek hebt tot inzage, correctie of verwijdering, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw desbetreffende accountmanager, of contact op te nemen met Bullseye Design via de contactgegevens zoals gepubliceerd op de website.

Indien u geen klant (meer) bent van Bullseye Design, of indien wij twijfel hebben over uw identiteit, dan zullen wij u vragen uw verzoek schriftelijk in te dienen, en te voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij verzoeken u daarbij uw BSN gegevens en pasfoto te vervagen zodat deze niet voor verkeerde doeleinden gebruikt kunnen worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen op ieder moment wijzigingen doorvoeren in deze privacy verklaring. Deze zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig door te nemen op nieuwe wijzigingen. De nieuwe privacy verklaring zal in werking treden op de dag van wijziging.

Daarbij vermelden wij expliciet dat we niet zonder medeweten / toestemming van onze klanten deze verklaring inhoudelijk zodanig zullen wijzigen, dat we daarmee op een ingrijpend andere wijze dan hierboven vermeld gebruik zullen maken van persoonlijke gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bullseye Design zal te allen tijde proberen u zo goed mogelijk te helpen, en haar dienstverlening zo goed mogelijk op orde te hebben. Mocht u na contact toch het idee hebben dat we voor een probleemstelling komen die we niet samen opgelost krijgen, dan heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder. Voor Nederland is dat de autoriteit persoonsgegevens, te bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Informatie voor klanten van Bullseye Design

Als klant van Bullseye Design gaat u accoord met onze privacy verklaring en sluit u een overeenkomst gegevensverwerking op basis van het voldoen van een factuur, en middels het inloggen op onze diensten. Op onze facturen en inlogomgevingen treft u een link aan naar deze privacy verklaring. Hiermee gaat u tevens de overeenkomst aan die wij u aanbieden op basis van onze dienstverlening, te weten de volgende punten.

 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van uw eigen privacy verklaring, en uw eigen protocol inzake omgang met gegevensbeheer van bezoekers, klanten en relaties.
 • Bullseye Design kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hoe u omgaat met de gegevens die u ontvangt middels onze dienstverlening. U kunt ontvangen gegevens zelf beheren via de beheersomgeving van uw afgenomen diensten, en we verwachten dat u hier zorgvuldig mee omgaat.
 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de status van deze gegevens, het informeren van desbetreffende personen of instanties, en voor de verwerking en verzoeken die u dient aan te bieden op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 • Indien personen zich bij Bullseye Design melden voor informatie met betrekking tot gegevens die via uw afgenomen site of dienst zijn vergaard, dan zullen wij dit verzoek bij u neerleggen. Indien u niet conform de wet omgaat met dit verzoek, dan is Bullseye Design in alle omstandigheden gemachtigd dit verzoek af te handelen en de gegevens zonder verdere opgaaf van reden, of zonder u daarover te informeren, te verwerken. Indien noodzakelijk zijn wij gemachtigd onze dienstverlening aan u te beëindigen, of desbetreffende instanties te informeren over uw omgang met persoonsgegevens. Bullseye Design is daarnaast gemachtigd de opgevraagde wijziging door te voeren op uw afgenomen dienst en backups.
 • Indien personen een verzoek tot wijziging bij u indienen, dan dient u Bullseye Design hier onmiddelijk van op de hoogte te stellen, dit in verband met gegevens die ter backup op onze systemen worden opgeslagen. Wijzigingen die aan uw kant worden doorgevoerd worden bij ons ter backup opgeslagen. Wijzigingen van gegevens zullen binnen maximaal 1 maand na verzoek in behandeling genomen worden. U dient klanten in uw privacy verklaring melding te maken dat gegevens worden opgeslagen als backup bij uw verwerker (Bullseye Design) en dat u met ons een overeenkomst bent aangegaan.

Na opzegging van onze dienstverlening
 • Bullseye Design kan gegevens ter backup bewaren voor interne doeleinden, zoals het bekijken van eerdere vormgeving, technieken of gegevens die dienen als onderzoeksstatistieken voor de voortgang of verbetering van onze bedrijfsvoering. Indien u wilt dat na opzegging van uw diensten uw gegevens geheel geanonimiseerd of vernietigd worden, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen (zie onderdeel "Verzoek tot inzage of wijziging van gegevens").
 • Bullseye Design zal hierbij de ingevoerde persoonsgegevens van derden na maximaal 2 jaar vernietigd hebben.
 • Bullseye Design kan daarna, na het verwijderen van persoonsgegevens van derden, en na het verwijderen van uw persoonsgegevens, de opbouw en inhoud, zolang deze niet van toepassing zijn op persoonlijke gegevens, voor langere tijd bewaren als referentiemateriaal. Hierbij slaan wij alleen op onder welke domeinnaam de desbetreffende vormgeving en inhoudelijke artikelen voorheen te bereiken waren.